LETNÉ TEPLOTY: Vážení zákazníci, pripomíname, že naše krmivo aj maškrty nemajú chemickú konzerváciu, odporúčame vyzdvihnúť si zásielky z výdajných miest vždy obratom. Taktiež dbať na podmienky skladovania a dobu spotreby po otvorení a nerobiť si príliš veľké zásoby.

Ochrana osob. údajov

Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe
pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu www.panakei.sk

 

I. Prevádzkovateľ

1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
Obchodné meno: Panakei Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Hviezdoslavova 17, Ladce 018 63, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 35665/R
IČO: 512 304 96
DIČ: 212 064 3547
IČ DPH: SK 212 064 3547
Bankový účet: BBAN: 2801354641 / 8330, IBAN: SK5583300000002801354641, BIC
FIOZSKBAXXX
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:
Email: info@panakei.sk
Tel. č.: +421 948387345
1.3.Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:
Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika
1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
všeobecné nariadenie o ochrane údajov. (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe,
od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia
a vysvetlenia:

 

II. Odkazy

2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných
obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.
2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje
spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa
predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo
súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento
kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo
obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom
alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o 
spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov
cookies

3.1. Prevádzkovateľ uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:
3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa
pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického
zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény.
Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie
užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.
Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to:
Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby
uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá
daný súbor cookies vytvorila.
Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény
prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení
okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača
sa všetky relačné súbory cookies vymažú.
3.2.Vysvetlenie súborov cookies
3.2.1.Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači
alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na
určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno,
jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej
lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
3.3.Poučenie o využití súborov cookies
3.3.1.Internetová doména prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:
3.3.1.1.skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne
(pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa

opätovne zobrazovať);
3.3.1.2.skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies
na tejto webovej lokalite.
3.3.1.3.Marketing a remarketing
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory
cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej
internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.
Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie
webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory
cookies môžete vymazať alebo zablokovať.
Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a
štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako
tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať
dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto
prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté
podrobné údaje o ich použití.
3.4.Ako kontrolovať súbory cookies
3.4.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si
pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo
svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich
ukladanie.

 

IV. Spracúvané osobné údaje

4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,
bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

 

V. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za zber a spracúvanie osobných údajov,
zástupcu prevádzkovateľa

5.1.Prevádzkovateľ neustanovil osobu, ktorá je zodpovedná za zber a spracúvanie osobných
údajov.
5.2.Prevádzkovateľ neustanovil svojho zástupcu vo veci zberu a spracúvania osobných
údajov.
5.3.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných
obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.

 

VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:
6.1.2.evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv
s tretími osobami
6.1.3.spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou
Prevádzkovateľa
6.1.4.dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov
napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších
príslušných prepisov
6.1.4.marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa
6.1.5.aktivity súvisiace s činnosťou Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napríklad:
Facebook, Instagram, Twitter a iné.
6.1.6.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti s internetovými aktivitami akými sú napríklad
cielenie reklamy prostredníctvom Facebook Ads, Google Ads a iné.
6.1.7.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy
a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.

 

VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

7.1.Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je, v závislosti od
konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutých osôb
so spracovaním osobných údajov.

 

VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:
8.1.1.štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa
8.1.2.osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre
Prevádzkovateľa.
8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce
s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za
zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre
Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci
prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná
spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru,
spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca
prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov
kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete.
8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový
úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú
Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky

 

IX. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich uchovávania:
9.1.Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.
9.2.Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na
ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

 

X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:
10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.
10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom
je:právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak
áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od
Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich
spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v
tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania
osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii
práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti
takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje
nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o
existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako
aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre
Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu
osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania
podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať

nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je
právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a
to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej 
osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné
údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná
povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ
podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom
na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia
vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných
údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je
spracúvanie osobných údajov potrebné:
10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.
10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej
únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2.
písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.
10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné,
že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov,
a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu os. údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje
na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21
ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto
obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom
Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa
článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému
príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a
článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to
Dotknutá osoba požaduje;
10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého
obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ
bránil, ak:
a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a)
Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia, a súčasne
b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:
10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej

osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe
článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ
ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej
osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka
Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú
spracúvať;
10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva
namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov
s použitím technických špecifikácií;
10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89
ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu;
10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou
prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a)
nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom,
10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

 

XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním
osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských
operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných
spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním
osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov /
určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania
osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať
v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri
v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu
Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

 

XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom
štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa
domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to
všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.
Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako
sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny
prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.
12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.

 

XIII. Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné
údaje a Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

13.1.Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej
osoby je potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy a na jej splnenie. Prevádzkovateľ informuje
Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná
udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo
následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ
nebude môcť uzatvoriť a splniť kúpnu zmluvu.
13.2.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej
osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22
ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods.
2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania
a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria
neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.
Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového
obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
14.2.Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením
v Internetovom obchode predávajúceho 22.01.2021