Obchod. a rekl. podmienky

Internetového obchodu www.panakei.sk

 

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov 

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Panakei Slovakia, s. r. o. 
Sídlo: Hviezdoslavova 17, Ladce 018 63, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 35665/R
IČO: 512 304 96
DIČ: 212 064 3547
IČ DPH: SK 212 064 3547
Bankový účet: BBAN: 2801354641 / 8330
IBAN: SK5583300000002801354641, BIC FIOZSKBAXXX
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je: 
Email: info@panakei.sk, Tel. č.: +421 948387345
1.1.1.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika
1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim. 
1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.

2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.1.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
2.2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.3.Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.4.Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpno-predajnú zmluvu, zmluvu o poskytnutí služby a zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho. 
3.1.Pojem Tovar zahŕňa aj elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči.

4.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.panakei.sk (ďalej aj „Internetový obchod“). 

 

II. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. 

2.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1 týchto VOP Predávajúcim, (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

2.1. V prípade ak si Kupujúci zvolí ako formu platby online platbu kartou, k uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza momentom súčasného splnenia dvoch podmienok, a to: 
2.1.1.Pripísania celkovej ceny objednávky na účet Predávajúceho.
2.1.2.Potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúcim v zmysle Čl. II, bod. 2 týchto VOP.
2.1.3.V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bodoch 2.1.1. a 2.1.2. Čl. II týchto VOP.
K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy dochádza momentom splnenia podmienky, ktorá bola splnená neskôr.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
3.1.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa, alebo neuhradením ceny objednávky v lehote splatnosti.

4.Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro. 

3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je celková cena tovarov, alebo služieb vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Predávajúci je platcom DPH / dane z pridanej hodnoty/.

 

IV. Spôsoby platby

1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
1.1.platba formou dobierky – cena 1, 90 Eur s DPH
1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány - cena 0 Eur s DPH
1.3.platba bankovym prevodom - cena 0 Eur s DPH

 

V. Dodanie produktov

1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto VOP. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci tovar, alebo službu expeduje je však 1 pracovný deň odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP.
1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby. 

2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.

 

VI. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.

2.Prevzatím produktu prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím produktu Kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:

  1. a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou 
  2. b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,
  3. c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou produktu / produktov alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.

 

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho.

2.Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

2.1. Formy Dopravy:
2.1.1.Služba Packeta 
2.1.2.Kuriérska služba ( GLS, DPD )
2.1.3.Osobný odber ( odber možný každý pracovný deň, od 8:00 do 14:00, na adrese: Trenčianska 1279, 02001 Púchov ) 

2.2.Ceny za Dopravu:
2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Služba Zásielkovňa – cena 3,90 Eur s DPH
2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby – cena 3,90 Eur s DPH
2.2.3.Cena v prípade osobného odberu v prevádzkarni Predávajúceho – cena 0 Eur s DPH

 

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa §  3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z.  v platnom znení .

Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

1.1.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.1.1.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
1.2.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1.1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP
1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je: Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika. Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho. 

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 

5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.pdf Uvedený formulár je voľne prístupný na internetovej stránke Predávajúceho.

7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z. 

8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

10.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky. 

11.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

13.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:

a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

14.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

17. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za
17.1.Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:
17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak: 
17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo 
17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

18.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení

19.Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
19.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
19.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VIII, týchto VOP.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tn@soi.sk, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

X. Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho 26.06.2023

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Internetového obchodu www.panakei.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona
č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom
znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je: 

1.2.Predávajúcim je spoločnosť

Obchodné meno: Panakei Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Hviezdoslavova 17, Ladce 018 63, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 35665/R
IČO: 512 304 96
DIČ: 212 064 3547
IČ DPH: SK 212 064 3547
Bankový účet: BBAN: 2801354641 / 8330, IBAN: SK5583300000002801354641, BIC
FIOZSKBAXXX
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného
Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v
zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v internetovom obchode
Predávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v
zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení,
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964
Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email: info@panakei.sk
Tel. č.: +421 948387345

1.4.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri
uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na
diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho
www.panakei.sk

1.6.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku
prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla
Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

1.7. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy
prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti.

1.8.Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú
spotrebiteľmi a Predávajúcim. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku
(Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení
spotrebiteľa).

1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, služby a elektronický obsah nedodávaný na hmotnom
nosiči, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode
Predávajúceho.

 

II. Odkazy

2.1.Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie
právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri
uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti
(spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2.2.Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim
a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci
svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode
4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak
Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).
2.3.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa,
že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k 
ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré
vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo
vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,
ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu
verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže
spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

III. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

3.1.Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou
t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
3.2.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim.
Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v
záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb
uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci
nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za
nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3.3.Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

 

IV. Záručná doba

4.1.Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci, alebo služby Kupujúcim.
4.1.1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
4.1.2.Záručná doba spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je 24
mesiacov. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba
do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
4.1.3.Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do
tohto dátumu.
4.2.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je
na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
4.3.Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe,
nie však kratšej než 12 mesiacov.
4.4.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné
predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže
týkať i len niektorej súčiastky veci.
4.5.Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný
list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
4.6.Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí
Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
4.7.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do
prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci
do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od
prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
4.8.Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
4.9.Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť
začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene
súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.
4.10.Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.
4.11.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti
za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
4.12.V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípade dĺžky záručnej doby v obchodných vzťahoch medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa. Predávajúci preberá
záruku za akosť tovaru v dĺžke trvania 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v zmysle
ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.
5. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín Odbor výkonu dozorutel. č. 032/640 01 09fax č. 032/640 01 08
email: tn@soi.sk https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
6.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo
Predávajúcemu na adresu uvedenú v Čl. I, bod. 1.1.1. týchto VOP. P
redávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia)
Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho:
info@panakei.sk.
Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia.
Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou,
akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
7.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa,
že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu,
pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho,
ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám,
alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo
iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

 

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1.Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na
adrese: Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika
Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni
Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu veci možné, alebo v sídle
Predávajúceho, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové
spoločnosti, Slovenská pošta a.i.. Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácie 
využili tento reklamačný formulár na stiahnutie: Reklamačný formulár.pdf
Pri reklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiť faktúru, záručný list, alebo iný doklad

preukazujúci zakúpenie reklamovaného tovaru, alebo služby u Predávajúceho. Kupujúcemu
Predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaní reklamácie opísal vadu tovaru, alebo služby.
5.1.1.V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne, Predávajúci
odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom
preukazujúcim zakúpenie tovaru od Predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení, faktúra,
záručný list), a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
5.1.2.Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar Predávajúci
odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany Predávajúceho prevzatá.
5.1.3.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5.1.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak
lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
5.2.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa
osobitného predpisu.
5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č.
250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného
konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku,
vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej
odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch
možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v
neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto
odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od
momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.
5.4.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný
poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie
najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
5.5.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,
komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
5.6.Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri
odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv
zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby
veci, alebo služby má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
5.7.Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:
Odborné posúdenie musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
5.8.Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ Predávajúcemu (určenej osobe) výrobok
odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok
predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať
odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s Predávajúcim (určenou osobou)
dohodnúť spôsob prepravy výrobku.
5.9.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

VI. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
6.3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6.5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

VII. Formulár na vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v internetovom obchode wwww.panakei.sk
Panakei Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 17, 018 63 Ladce, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (názov produktu):

………………………………………………………………………………………………..…………………....………………………………………………………
…………………….………………………………………....…………………………………………………….…………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………..…………………....………………………………………………………
…………………….………………………………………....…………………………………………………….…………………………………………..............

 

– Dátum objednania tovaru:
– Dátum doručenia tovaru:
– Číslo objednávky:
– Počet ks, ktoré vraciate:
– Meno a priezvisko spotrebiteľa:
– e-mailová adresa spotrebiteľa:
– tel.číslo spotrebiteľa:
– Adresa spotrebiteľa:

 

Uveďte číslo Vášho bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý si prajete vrátiť peniaze:

…………………….………………………………………....…………………………………………………….…………………………………………..............– Podpis spotrebiteľa …………………….……………………………… – Dátum podpisu:

 

VIII. Záverečné ustanovenia

7.1.Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných
podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu.
Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov
tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
7.2.V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi
podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to
až do momentu jej zániku.
7.3.Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom
obchode Predávajúce dňa 26.06.2023